قرارداد ها

1. قرارداد 94/37 ، تامین ابزار مخصوص توربین

SGT2000/V94.2 –شرکت سبلان برق امید

3. قرارداد97-188,97-156 ،تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه زنجان – شرکت O&M صبا

4. قرارداد97/109 ،تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه خرمشهر – شرکت O&M صبا

5. قرارداد98/07,98/35 ، تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه ارومیه- شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

6. قرارداد98-5911 تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه کاشان – شرکت سبا نوین

7. قرارداد تامین Instalation kit – پتروشیمی فجر 1398

8. مشارکت در تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه کرمان – شرکت مدیریت تولید برق کرمان 1399

9. مشارکت در تامین قطعات یدکی نیروگاه زاگرس – همکار توربین 1399

10. مشارکت در تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه سبلان – شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 1399

11. قرارداد تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/v94.2 نیروگاه زنجان – شرکت بهره برداری و تعمیرات صبا 1400

12. مشارکت در تامین قطعات واحد گازی SGT2000/v94.2 یدکی نیروگاه کرمان -– شرکت مدیریت تولید برق کرمان 1400

13. قرارداد تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/v94.2 نیروگاه شوباد – شرکت تولید نیروی برق آذربایجان غربی 1400

14. قرارداد تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/v94.2 نیروگاه ارومیه – شرکت تولید نیروی برق آذربایجان غربی 1400

15. قرارداد تامین قطعات یدکی استراتژیک نیروگاه دماوند – شرکت تولید نیروی برق دماوند 1400

16. مشارکت در تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/v94.2 نیروگاه زاگرس 3 واحد -تعمیرات نیروگاهی ایران 1400

17. قرارداد تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/v94.2 نیروگاه سبلان – سبلان برق امید 1400

18. فروش لنس واحد گازی SGT2000/v94.2 به نیروگاه سبلان – سبلان برق امید 1400

19.قرارداد 1401/1201 قطعات یدکی  واحد گازی SGT 2000/V94.2 -نیروگاه نکا 1401

20.مشارکت با شرکت آریا توربین در تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/V94.2 -نیروگاه رومیله عراق 1401

21.قرارداد 1401/27 قطعات یدکی  واحد گازی  SGT 2000/V94.2 Ver 5,3 -نیروگاه دماوند 1401

22.قرارداد 1400/880 قطعات یدکی  واحد گازی  SGT 2000/V94.2 Ver 5 -نیروگاه زواره اصفهان 1401

23.قرارداد 1401/25 قطعات یدکی  واحد گازی  SGT 2000/V94.2 -نیروگاه سبلان برق امید 1401

24.قرارداد 1401/11 قطعات یدکی  واحد گازی  SGT 2000/V94.2 Ver 5,3 -نیروگاه شاهرود 1401

25.مشارکت در تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/V94.2 با شرکت آریا توربین قرارداد 1401/43-نیروگاه خرمشهر 1401

26.مشارکت در تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/V94.2 با شرکت آریا توربین قرارداد 1401/31-نیروگاه کرمان 1401

27.مشارکت در تامین قطعات یدکی واحد گازی SGT2000/V94.2 با شرکت آریا توربین-مپنا،توگا 1401