فعالیت های انجام شده و در دست اقدام

1. قرارداد 94/37 ، تامین ابزار مخصوص توربین V94.2 –شرکت سبلان برق امید
2. قرارداد97-188,97-156 ،تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه زنجان – شرکت O&M صبا
3. قرارداد97/109 ،تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه خرمشهر – شرکت O&M صبا
4. قرارداد98/07,98/35 ، تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه ارومیه- شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی
5. قرارداد98-5911 تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه کاشان – شرکت سبا نوین
6. قرارداد تامین Instalation kit – پتروشیمی فجر 1398
7. مشارکت در تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه کرمان – شرکت مدیریت تولید برق کرمان 1399
8. مشارکت در تامین قطعات یدکی نیروگاه زاگرس – همکار توربین 1399
9. مشارکت در تامین قطعات یدکی اورهال نیروگاه سبلان – شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 1399
10. قرارداد تامین قطعات یدکی واحد گازی v94.2 نیروگاه زنجان – شرکت بهره برداری و تعمیرات صبا 1400
11. مشارکت در تامین قطعات واحد گازی v94.2یدکی نیروگاه کرمان -– شرکت مدیریت تولید برق کرمان 1400
12. قرارداد تامین قطعات یدکی واحد گازی v94.2 نیروگاه شوباد – شرکت تولید نیروی برق آذربایجان غربی 1400
13. قرارداد تامین قطعات یدکی واحد گازی v94.2نیروگاه ارومیه – شرکت تولید نیروی برق آذربایجان غربی 1400
14. قرارداد تامین قطعات یدکی استراتژیک نیروگاه دماوند – شرکت تولید نیروی برق دماوند 1400
15. مشارکت در تامین قطعات یدکی واحد گازی v94.2 نیروگاه زاگرس 3 واحد -تعمیرات نیروگاهی ایران 1400
16. قرارداد تامین قطعات یدکی واحد گازی v94.2 نیروگاه سبلان – سبلان برق امید 1400
17. فروش لنس واحد گازی v94.2 به نیروگاه سبلان – سبلان برق امید 1400